Privatumo politika

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Bukutis“, juridinio asmens kodas: 133390886, adresas: Vyšnių g. 5-2, Kaunas, Kontaktinis telefono Nr.: +37037201232, elektroninio pašto adresas: info@bukutis.lt.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  2. Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  5.  Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ NERENKAME IR NETVARKOME
  1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
  2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.
 3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME
  1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
  2. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis, Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:
   • vardą;
   • pavardę;
   • elektroninio pašto adresą;
   • telefono numerį;
   • IP adresą.
  3. Kiti asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
   1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
    • pirkimų istoriją;
    • elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
    • IP adresą;
    • mokėjimų istoriją;
    • trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją.
  4. KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
   1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
   2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
    1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
     • vardą;
     • pavardę;
     • telefono numerį;
     • elektroninio pašto adresą;
     • IP adresą.
   3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
    1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
     • vardą;
     • pavardę
     • telefono numerį;
     • elektroninio pašto adresą;
     • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
     • IP adresą.
    2. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
   4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
    1. norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
     • pirkimų istoriją;
     • naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
     • mokėjimų istoriją.
   5. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
     1. siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą, Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.
  5. JŪSŲ ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI
   1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
   2. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
   3. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
   4. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   5. vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
   6. nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.
  6. JŪS GALITE NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU
   1. Jūs visada galite nesutikti duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.
  7. KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
   1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
    1. kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
    2. finansines paslaugas teikiančioms įmonėms.
   2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
    1. teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
    2. valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
  8. KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS
   1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
  9. KAIP GALITE SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS
   1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
   2. ttsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt;
  10. GALITE KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS
   1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite juos pakeisti ar patikslinti, tai galite padaryti šiais būdais:
   2. savo asmeninėje paskyroje Mano profilio redagavimo aplinkoje;
   3. atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
  11. GALITE REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
   1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
   2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
    1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
    2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
    3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
    4. tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
    5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
   3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
    1. atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
  12. GALITE APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
   1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
    1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
    2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
    3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
    4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų);
   2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
    1. atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
  13. GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
   1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
   2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
  14. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
   1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
   2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
    1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
  15. KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO
   1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
    1. atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@bukutis.lt.
   2. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.
  16. SLAPUKAI
   1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.